Thích thú lôi kéo các hacker mũ trắng có đạo đức để cải thiện an ninh mạng của bạn?

Tóm tắt của người biên tập: An ninh mạng ngoại vi ngày nay là một biện pháp bảo vệ cơ bản cho các tổ chức. Hầu hết các tổ chức đã tăng cường các biện pháp phòng thủ mạng toàn diện hơn, bao gồm cả "dịch chuyển sang trái" và bây giờ, thu hút các tin tặc mũ trắng có đạo đức ...