Fancy một cặp IEMs Berili mạ?

Cơ quan dịch vụ xã hội ABLE của Singapore tiếp tục phục vụ những người có hoàn cảnh khó khăn về thể chất và những người chăm sóc thông qua các dịch vụ từ xa