Đăng trên

Chúng tôi sẽ giới thiệu một hạng mục mới “phỏng vấn”, nơi chúng tôi nói chuyện với các học viên trong ngành và các nhà lãnh đạo tư tưởng.

Thay vì truyền đạt các bản tin tức hoặc các bài đánh giá sản phẩm không thường xuyên, chúng tôi sẽ phỏng vấn các học viên trong ngành và các nhà lãnh đạo tư tưởng. Đôi khi, các cuộc phỏng vấn video sẽ được thực hiện. Giữ nguyên.