Tham gia cùng các nhà tư tưởng và các nhà lãnh đạo hội tụ tại Singapore cho Hội nghị Thượng đỉnh Năng lượng Sạch Châu Á 2021 (ACES)

Tóm tắt của biên tập viên: Năng lượng tái tạo và sạch là những chủ đề chính ngày nay, khi các quốc gia thoát khỏi tình trạng chiến tranh trong hầm trú ẩn vào năm 2020 và nắm lấy các chiến lược thoát khỏi…