Nhận thông tin chi tiết và câu trả lời có thể hành động từ Universal Robots lần đầu tiên APAC Virtual Cobots Expo and Conference

Tóm tắt của biên tập viên: Các cobots (rô bốt cộng tác) là đồng nghiệp mới của chúng ta hay thậm chí là những người bạn đồng hành tốt nhất? Làm thế nào cobots sẽ giúp sản xuất ở Châu Á vượt qua mức an toàn và COVID-19 thách thức?…