Nghiên cứu BSIMM8 củng cố điểm chuẩn như một bài tập quan trọng trong các giai đoạn đầu của các sáng kiến ​​bảo mật phần mềm

Lần đầu tiên được phát hành tại APAC, Sự lặp lại mới nhất của Mô hình An ninh Tòa nhà trong thời kỳ trưởng thành cho thấy nhiều tổ chức hơn đang khởi động Sáng kiến ​​bảo mật phần mềm của họ với các Đánh giá…