Kami akan memperkenalkan kategori baru "wawancara", di mana kami bercakap dengan pengamal industri dan pemimpin pemikiran.

Daripada menyampaikan siaran berita atau ulasan produk sekali-sekala, kami akan menemuramah pengamal industri dan pemimpin pemikiran. Kadang kala, temu ramah video akan dijalankan. Nantikan.

Temu ramah pengarah editorial kami, Seamus, telah dilakukan dengan pengasas Apple dan legenda pengaturcaraan Steve Wozniak (Woz) sejak dulu:

Temubual lain yang dilakukan Seamus dengan Olympian Jorge Bonnet sebanyak 5 kali.