Phòng thí nghiệm chẩn đoán và kiểm tra sáng tạo của Singapore ra mắt nền tảng IQcert để tạo DHC cho SafeTravel

Tóm tắt của người biên tập: Các phòng thí nghiệm chẩn đoán y tế độc lập hàng đầu của Singapore, Phòng thí nghiệm Chẩn đoán và Thử nghiệm sáng tạo, khởi chạy nền tảng IQcert để tạo Chứng chỉ Y tế Kỹ thuật số (DHC) để xác thực…